Általános Szerződési Feltételek

PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro

Ezek a PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro szerződési feltételei,
székhelye: Velvarská 1701/25, Prága 6, irányítószám: 160 00, cégjegyzékszám: 27593622 .

Az az Ügyfél, aki a PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro szolgáltatásait veszi igénybe, székhelye: Velvarská 1701/25, Prága 6, irányítószám: 160 00, azonosító: 27593622, a megrendelés vagy a szerződés aláírásával vagy leadásával teljes mértékben elfogadja a jelen feltételeket. online rendelés a weboldalon keresztül. A megrendelés visszaigazolása kifejezett hozzájárulását jelenti ezen feltételekhez, amelyekre a megrendelés vagy a szállítási szerződés hivatkozik. Az a Vásárló, aki nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, nem jogosult a Társasággal szerződést kötni, illetve a Társaság honlapján keresztül megrendelést leadni.

Eltérő megállapodás hiányában valamennyi szállítási szolgáltatást és e szolgáltatások közvetítését kizárólag a 111/1994. sz. közúti közlekedésről szóló törvény szerinti, taxaméter nélküli, nyilvántartásba vett taxi személygépkocsik végzik a 21. § (4) bekezdése alapján előzetes bejelentés alapján. írásos szerződéssel, valamint a sofőrrel együtt kilenc főt meghaladó befogadóképességű többüléses kocsik esetében alkalmi közúti személyszállításként.

A jelen Szerződési Feltételek feldolgozása a 89/2012. a Ptk.

A Társaság ügyfelei személyes adatainak védelme a 101/2000. a személyes adatok védelméről és az Általános Adatvédelmi Rendeletről (GDPR).

 1. Alapvető feltételek

1.1 A cég – a Társaság a PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, székhelye: Velvarská 25, Prága 6, irányítószám: 160 00, azonosító: 27593622, fuvarozója vagy fuvarozásának közvetítője, amely ezek alapján szállítási és egyéb szolgáltatásokat nyújt vagy bonyolít le. üzleti feltételek az Ügyfél számára.

1.2 A Megrendelő – az a személy vagy vállalkozás, aki a jelen üzletszabályzattal megrendelés vagy szerződés alapján veszi igénybe a Társaság szolgáltatásait.

1.3 Feltételek – azok a feltételek, amelyek mellett a Társaság szállítási vagy közvetítői szolgáltatásokat nyújt az Ügyfélnek; A Társaság szolgáltatásainak igénybevételének elengedhetetlen feltétele az Ügyfél kifejezett hozzájárulása a jelen feltételekhez.

1.4 A Szolgáltatás/Szállítás – a Társaság által végzett vagy közvetített Szállítás, utazási szolgáltatások vagy egyéb Ügyfélszolgálat tényleges szállítása vagy közvetítése.

1.5 A sofőr – a sofőr a PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro alkalmazottja, vagy szerződéses sofőr, akivel a PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro szállítási szolgáltatást szervez

1.6 Ügyfelek személyes adatai - olyan személyes adatok, amelyeket a Társaság Ügyfél részére történő megrendelésével, illetve tevékenységének végrehajtásával kapcsolatban a Társaság Ügyfele közöl.

 1. Az ügyfelek személyes adatai és ezen adatok kezelése

2.1 A Társaság az Ügyfelek részére nyújtott Szolgáltatások olyan személyes adataival dolgozik, amelyeket az Ügyfelek közölnek a Társasággal a Szolgáltatás megfelelő biztosítása és megvalósítása érdekében.

2.2. Az Ügyfél a jelen feltételek elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja a Társaságnak az Ügyfél vagy az Ügyfél által meghatalmazott személy által megadott Személyes és egyéb Adatok kezeléséhez, kezeléséhez és tárolásához.

2.3 A Társaság hozzájárul Személyes és egyéb Adatainak határozatlan ideig történő kezeléséhez, de kizárólag az Ügyfél által megrendelt Társaság szolgáltatásainak (utas- és poggyászszolgáltatás) megvalósítása céljából.

2.4 A Társaság nem jogosult az Ügyfél által közölt személyes vagy egyéb információt harmadik félnek átadni, és üzleti titoktartási kötelezettség alá esik.

2.5 Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy személyes és egyéb adatait csak az ilyen személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó törvényi feltételek szigorú betartása mellett használja fel.

2.6 A Társaság személyes és egyéb Ügyféladatokat csak a feltétlenül szükséges mértékben és csak olyan mértékben köteles kezelni, amelyre a Társaságnak szüksége van az ilyen adatokra a tevékenysége megfelelő ellátásához és az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások nyújtásához.

2.7 Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy amennyiben nem ért egyet a Társaság személyes és egyéb adataira vonatkozó felhasználási feltételeivel, nem jogosult a Társaság szolgáltatásait igénybe venni, hogy azokat elutasítsa vagy ne vegye igénybe.

2.8 A Társaság vállalja, hogy a Személyes és egyéb Ügyfél adatait elektronikus és papír alapon is megadja. E célból a Társaság felelős személyt jelölt ki az Ügyfelek személyes adatainak megfelelő kezelésének biztosítására.

2.9 Az Ügyfelek személyes és egyéb adatainak védelmét a Társaság belső, jogi és adminisztratív intézkedései keretében, így különösen az Ügyfelek Személyes Adatainak védelméről és kezeléséről szóló saját belső irányelve szerint végzi, és nem veszi igénybe harmadik felek és cégek szolgáltatásait a Személyes és egyéb Ügyféladatok kezelésének biztosítására.

2.10 Az Ügyfelek Személyes és egyéb Adatainak védelmére vonatkozó rendelkezések egyaránt vonatkoznak az Ügyfélre, mint természetes személyre, valamint a megbízást teljesítő közvetítőkre, jogi személyekre és vállalkozókra, valamint a Társaság Ügyfelei Személyes Adatainak továbbítására annak megrendelése céljából. szolgáltatások.

2.11 A Társaság felelősséggel tartozik a személyes adataik kezelésével kapcsolatos kötelezettségeik megszegése miatt az Ügyfeleknek okozott károkért. Az Ügyfél kártérítési igényének feltétele azonban az időben történő panasztétel és a Társaság kötelezettségszegése miatti feljelentés. A panasznak megalapozottnak, a Társaság kötelezettségszegésének maradéktalanul és feltétlen bizonyítottnak kell lennie, a követelést a Társaságnak el kell ismernie.

 1. Kártérítési garancia; Felelősség a kárért

3.1 A Társaság felelősséggel tartozik az Ügyfél felé bármilyen kárért vagy kellemetlenségért abban az esetben, ha a Társaság vagy annak alkalmazottja a kárt közvetlenül vagy közvetve okozza. A Megrendelő fuvarozásának más fuvarozó általi közvetítése esetén a fuvarozó felelős az általa a fuvarozást teljesítő személy által okozott kárért, és a Megrendelő a fuvarozási szolgáltatását a járművére való felszállással elfogadja.

3.2. Az Ügyfél figyelembe veszi, hogy az alábbi esetekben nem áll fenn felelősségi igénye:

 • A Szállítás során, akár kezdetben a Megrendelő megérkezésekor, akár a szállítás során, vis maior miatt késett. Vis maiornak minősül természeti katasztrófa, időjárás, időjárási viszonyok, nem a Társaság sofőrje vagy egy közvetítő fuvarozó sofőrje által okozott autóbaleset, útjavítás vagy egyéb kommunikáció miatti úttorlódás, kormányzat, ill. adminisztratív beavatkozás – rendőrök stb.
 • A Megrendelő vagy más megrendelő fél (utazási iroda, szálloda, utazásszervező stb.) miatt késett a Szállítás, például nem érkezett meg a megbeszélt időpontban a megbeszélt helyre.
 • A Megrendelő vagyonában vagy egészségében olyan közlekedési baleset következtében keletkezett kár, amelyet nem a Társaság járművezetője vagy a közvetítő fuvarozó járművezetője, hanem más járművezető, állat vagy személy okozott.
 • A Vevő tulajdonában, egészségében vagy életében kár keletkezett olyan manőver miatt, amelyet a vezető kénytelen volt végrehajtani a szállítás során, hogy elkerülje a nagyobb károkat vagy következményeket, például a helyzet miatti hirtelen fékezést. úton, éles kitérők és megcsúszás, ahol az ellenkező bizonyításáig ilyen manővert szükségesnek tartanak, például az úton lévő állattal, emberrel vagy más járművel való ütközés elkerülése érdekében.
 • A Megrendelő vagy más megrendelő figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett kár (pl. poggyász elfelejtése a csomagtartóba való kirakáskor, apró tárgyak vagy készpénz elvesztése a szállítás során stb.).

3.3 Abban az esetben, ha a Megrendelőt a megrendelésen feltüntetett időponttól eltérő időpontban történő átvétel miatt kár keletkezett, a Megrendelőt szerződéses kötbér illeti meg, amely legfeljebb 2000 CZK átalányösszegű kártérítést jelent. . Az okozott kár azonban az Ügyfél által bizonyíthatóan és igazolhatóan kell, hogy legyen, és a jelen Feltételek szerint Panaszt kell benyújtania.

3.4 A Megrendelő a Társaság szállításának igénybevételével vagy szállítási közvetítői szolgáltatás igénybevételével kifejezetten kijelenti, hogy a fuvarozással vagy azzal összefüggésben okozott kárért 2000 CZK-ig terjedő szerződéses bírság összegét átalánytérítésként találja. teljesen elegendő, és egyetért ezzel az összeggel. Egyet nem értés esetén az Ügyfél nem jogosult a Társaság szolgáltatásait igénybe venni, és a Társaság köteles megtagadni az ilyen szolgáltatások nyújtását.

3.5 Ha az Ügyfél a 2 000 CZK szerződéses kötbér összegét meghaladó kártérítést kíván érvényesíteni, úgy köteles magát biztosítani a kár esetére. Ezt a sérüléses kárbiztosítási kötelezettséget az Ügyfél a beszállás alapján teljesítette, és ennek teljesítéséért az Ügyfél teljes felelősséget vállal.

 1. A szállítás megkezdésének időpontjának meghatározása

4.1 A Megrendelő vagy más megrendelő azonban kifejezetten tudomásul veszi, hogy köteles jó előre egyeztetni a Megrendelő indulásának időpontjáról, azaz a fuvarozás érkezési idejéről (például indulás előtt, egy másik járat megkezdése előtt, stb.), beleértve a legalább 30 perces beszámítást, hogy elkerüljék a fuvarozó vis maior, rossz forgalmi vagy közúti bonyodalmak (balesetek, forgalmi dugók és egyéb forgalmi korlátozások) miatti késését.

4.2 Ha a Megrendelő vagy más megrendelő a beszállás időpontjának meghatározásakor nem tartja be a megrendelésében feltüntetett fenti korlátokat és időtartalékokat, és ennek következtében kárt szenvedett, nem jogosult a kár megtérítésére. a Társaság által.

 1. Rendelési módok

5.1 Minden szolgáltatást az Ügyfél vagy más megrendelő (szálloda, utazási iroda, kiránduló, stb.) megrendelése alapján nyújtunk. Rendeléseket leadhat online weboldalunkon keresztül, e-mailben, telefonon vagy SMS-ben. Az a megállapodás, amely alapján a Megrendelő szolgáltatása megvalósul, kötelező érvényű megrendelés visszaigazolása alapján jön létre. A kötelező érvényű visszaigazolás telefonos és SMS-es megrendelés esetén SMS-ben, a weboldalon és e-mailben készített rendeléseknél pedig e-mailes visszaigazolás. A rendszerben a megrendelés kézhezvételének visszaigazolása nem minősül kötelező erejűnek, kivéve, ha azt a Társaság visszaigazolja, és egyúttal a Megrendelőt tájékoztatják arról, hogy a Vállalat szolgáltatásait csak a jelen Üzletszabályzat szerint veheti igénybe.

5.2 A Vállalat által visszaigazolt megrendelés (vagy annak egy része) mindkét félre nézve kötelező érvényűnek minősül, kivéve, ha megsértik a visszaigazoláskor elfogadott szerződési feltételeket. Különösen a megrendelés tartalma (a fuvarozás pontos leírása és a szállított személyek száma), a szállítás ára, a fizetés módja, az üzleti feltételekhez való hozzájárulás – így különösen a kötbér maximális mértékével, ill. a Társaság az okozott károkért való felelősségének korlátozását és a realizálás időtartamát.

 1. Fizetési lehetőségek

6.1 Készpénzben Átutalás vagy egyéb szolgáltatás készpénzben történő fizetése esetén a sofőr vagy a Társaság képviselője csak cseh koronát (CZK) és a foglalás során választható valutákat fogad el, azaz angol fontot (GBP), eurót (EUR), USA-t. dollár (USD) és mások. A készpénzben, devizában történő fizetés az átvétel napján érvényes, a Társaság által meghatározott cseh korona árfolyamon alapul, nem pedig a foglalás napján érvényes árfolyamon.

6.2 Hitelkártyával Amennyiben az Ügyfél online bankkártyával vagy hitelkártyával fizet, az alábbi pénznemekben van lehetőség fizetésre – CZK, EUR, GBP és USD. Ha az Ügyfél közvetlenül a sofőrnek vagy a Vállalat képviselőjének fizet, akkor csak cseh koronában és csak olyan kártyákkal van lehetőség fizetésre, amelyek logója megtalálható a Társaság honlapján. Ha az Ügyfél online előre fizet, a fizetésről a járművezetőt vagy a Társaság képviselőjét tájékoztatják; nem szükséges fizetési bizonylatot nyomtatni.

6.3 Átutalás Banki átutalással (számlával) történő fizetés csak kérésre, vagy abban az esetben lehetséges, ha a Társaság ezt a fizetési lehetőséget kizárólag az adott Ügyfél esetében engedélyezte. A Társaság a megrendelés teljesítése előtt előleg fizetését követelheti, ellenkező esetben jogosult a megbízást törölni. Számlát csak a következő pénznemekben lehet kiállítani – CZK, EUR, USD vagy GBP. Külföldi Megrendelőknek kiállított számlák esetén, amelyek szállítási ára nem éri el az 5000 CZK-t, a Társaság jogosult 200 CZK kezelési költséget felszámítani külföldi fizetés fogadása esetén.

6.4 PayPal Banki átutalással (számlával) történő fizetés csak kérésre, vagy abban az esetben lehetséges, ha a Társaság ezt a fizetési lehetőséget kizárólag az adott Ügyfél esetében engedélyezte. A Társaság a megrendelés teljesítése előtt előleg fizetését követelheti, ellenkező esetben jogosult a megbízást törölni. Számlát csak a következő pénznemekben lehet kiállítani – CZK, EUR, USD vagy GBP. Külföldi Megrendelőknek kiállított számlák esetén, amelyek szállítási ára nem éri el az 5000 CZK-t, a Társaság jogosult 200 CZK kezelési költséget felszámítani külföldi fizetés fogadása esetén.

 1. Számla; Fizetési nyugta (előleg)

Közvetlenül a sofőrnek (hitelkártyával vagy készpénzben) történő fizetés esetén a sofőr az átvétel napján nyugtát állít ki az Ügyfélnek (általában egyszerűsített adóbizonylat). A Társaság honlapján keresztül történő online fizetés esetén az Ügyfél a megrendelt szolgáltatásról nyugtát küld. Az online befizetésről a Társaság kérésre állítja ki a végszámlát. Amennyiben a Megrendelő számlát fizet (banki átutalás), a számlát a Társaság állítja ki és az ár tartalmazza az ÁFA-t. Ha az okmányt közvetlenül a szerződéses járművezető állítja ki, az adóbizonylat tartalmazhatja vagy nem tartalmazhatja az áfát, attól függően, hogy a járművezető regisztrált áfaalany-e vagy sem. Minden feltüntetett ár végleges és tartalmazza az ÁFA-t.

 1. A visszautazás fizetési módja

Ha a foglalás oda-vissza vagy több utazást tartalmaz, a Vevő a teljes összeget vagy egyben, vagy az egyes utazásokért külön fizetheti. A sofőr nyugtát / utalványt állít ki a Vásárlónak, amelyen feltünteti a befizetett pontos összeget. Ha mindkét út kiegyenlítése megtörtént, az Ügyfél a visszaútról tértivevényt / utalványt ad át a sofőrnek.

 1. Előlegfizetések

Azon megrendeléseknél, ahol az átvételi hely Prágán kívül van, a Társaság előleg befizetését kérheti a kiválasztott limuzinok (pl. Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S), utazások és nagyobb csoportok rendelései után legalább 24 órával korábban. a megadott átvételi idő. Ilyen esetekben az Ügyfél cége köteles bejelenteni a foglalót és az esetleges fizetési módot. A szükséges előleg befizetése esetén a Társaságnak jogában áll a megrendelést visszatérítés nélkül törölni.

 1. A foglalási és lemondási feltételek megváltozása

10.1 Szokásos szállítás (transzferek) Ha az Ügyfél bármilyen okból módosítani vagy törölni kívánja foglalását, ezt a Társaság honlapján – https://www.prague-airport-transfers.co.uk/ , e-mailben vagy telefonon – legalább távozás előtt megteheti. két órával az átvétel időpontja előtt. Ha az Ügyfél már kifizette az átvételt és az utazást az előírt időben lemondta, a Társaság visszautalja neki a pénzt, különben a szolgáltatás nem kerül számlázásra. Ha a Megrendelő a szolgáltatást időben elmulasztja, úgy az előre kifizetett előleg vagy a szállítás lebonyolításának összege minősül annak a kötbérnek, amely a késedelmes lemondásból eredő kárt megtéríti a Társaságnak.

10.2 Szállítás Prágán kívüli átvételi ponttal A Prágán kívül kijelölt átvételi hellyel rendelkező transzferek változásaira és törlésére eltérő lemondási feltételek vonatkoznak. A lemondást a tervezett átvételi időpont előtt legalább 24 órával kell megtenni, ellenkező esetben a Társaság 100%-os lemondási díjat számít fel átalánykompenzációként, a Megrendelő által fizetett kötbér formájában. A 100%-os elállási kötelezettség (szerződési kötbér) alkalmazásának oka a megrendelt és a ki nem szállított szállítás valamennyi költségének a Társaságtól történő fedezése.

10.3 Limuzinok A limuzinok (például Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S) módosításaira és törlésére a normál transzferektől eltérő lemondási feltételek vonatkoznak. A lemondást a tervezett átvételi időpont előtt legalább 24 órával kell megtenni, ellenkező esetben a Társaság 100%-os lemondási díjat számít fel. A 100%-os lemondási díj alkalmazásának oka, hogy a Társaság által megrendelt és felügyelet nélküli Szállítás valamennyi költségét fedezni kell. Abban az esetben, ha járata jelentősen (több mint 20 percet) késik, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani a lefoglalt szolgáltatást. Ilyen körülmények között igyekszünk megtalálni a lehető legjobb megoldást, és felajánljuk a teljes ár visszatérítését, vagy a foglalás későbbi időpontra történő módosításának lehetőségét, vagy alternatív járművet. Az ilyen helyzetek teljes mértékben ki vannak zárva kompenzációs rendszerünkből.

10.4 Kirándulások, túrák és egyéb szolgáltatások A lemondást a tervezett utazás előtt legalább két órával kell megtenni, ellenkező esetben a Társaság 100%-os lemondási díjat (köbér, késedelmes lemondás átalánykompenzációjaként) számít fel. Nagyobb csoportok vagy előleget igénylő foglalások esetén a lemondást legkésőbb a kezdés előtt 24 órával kell megtenni, ellenkező esetben a Társaság 100%-os lemondási díjat számít fel átalánykompenzációként, az Ügyfél által fizetett kötbér formájában. . A 100%-os lemondási díj indoka, hogy a Társaság nevében a már megrendelt és nem üzembe helyezett szolgáltatás valamennyi költségét fedezze.

 1. Visszatérítések

Ha a Vásárló lemond egy előre fizetett online szolgáltatást, és jogosult a visszatérítésre, a pénz automatikusan visszakerül a megrendelés kifizetéséhez használt kártyára (vagy számlára). Az alapértelmezett visszatérítési időszak a tranzakció dátumától számított 180 nap. Ha az Ügyfél 180 nap elteltével kéri a visszatérítést, előfordulhat, hogy a különböző visszatérítési módok fedezésére külön díjak vonatkoznak (pl. postai, banki átutalás vagy PayPal díjak). Ellenkező esetben a visszatérítési igényt 30 napon belül írásban vagy e-mailben kell benyújtani a Társaság címére vagy e-mail címére. Ezen időszak lejártával a Vevőnek már nincs visszatérítési (kártalanítási) igénye.

 1. Kártérítés, Maximális szerződéses kötbér

A kártérítési igényt 30 napon belül írásban vagy e-mailben kell benyújtani a Társaság címére vagy e-mail címére. Ezen időszak lejártával a Megrendelőnek a szerződési kötbér alkalmazása tekintetében kártérítési igénye, illetve ezzel kapcsolatos kártérítési igénye megszűnt. Az Ügyfél minden panaszát azonban megfelelően kivizsgálják. A károk/kellemetlenségek megtérítése a foglalásonkénti szállítási árral megegyező maximális összegre korlátozódik, de nem haladhatja meg a 2000 CZK-t – ez a maximális szerződéses kötbér. Teljesen mentesül a kártérítés azokban az esetekben, amikor logisztikai okokból azonos típusú vagy azonos kocsi cserekocsit más színben bocsátanak rendelkezésre, illetve olyan helyzetek, amikor a kár a szolgáltató által befolyásolhatatlan események, például természeti katasztrófák miatt következik be. Azok a kártérítési igények, amelyek járata jelentős késése esetén (több mint 20 percet tartanak), szintén teljes mértékben ki vannak zárva kártérítési rendszerünkből.

 1. Reklamáció és a szerződéses kötbér alkalmazása

13.1 Bármilyen probléma esetén az Ügyfél köteles ezt a panaszkezelési eljárást követni. Ha az Ügyfél kártérítést kíván érvényesíteni, köteles haladéktalanul tájékoztatni a Társaságot a problémáról. Ha az Ügyfél nem találja sofőrjét, vagy egyéb problémája van az adott szolgáltatással kapcsolatban, azonnal telefonon felveszi a kapcsolatot a Társasággal. Ha a probléma nem oldódik meg azonnal vagy a szükséges mértékben, az Ügyfél ezt a tényt e-mailben vagy írásban közli a Társasággal, és megadja a panasz részleteit. A panaszt ezután a lehető leghamarabb, általában néhány napon belül kivizsgálják.

13.2 A Vállalkozással kapcsolatban a panasz benyújtásához vagy a kötbér/kártérítés igényléséhez szükséges összes elérhetőséget a Megrendelő a megrendelésben vagy a fuvarozási szerződésben megtalálja, vagy ezeket az elérhetőségeket az autóban jól látható helyen megtalálja, vagy a kapcsolatfelvételt annak az autónak a sofőrje biztosítja, amelyhez az Ügyfelet szállítják.

13.3 A Társaság személyes adatainak kezelésével, tárolásával vagy felhasználásával kapcsolatos kötelezettségeinek megszegése esetén az Ügyfélnek joga van panasszal élni a Társaság ebben az ügyben tanúsított magatartása ellen. A panaszt az Ügyfél a Társaság címére vagy e-mail címére küldi meg, amely megvizsgálja az Ügyfél panaszát, kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket mind a panaszossal, mind a többi Ügyféllel szemben.

 1. A Megrendelő kötelezettségei

14.1 A Megrendelő köteles a fuvarozás során a sofőr utasításainak megfelelően viselkedni, és különösen az érvényes fuvarozás biztonsági előírásait betartani. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szállítás előtt minden körülményről tájékoztatták, beleértve a biztonsági előírásokat is. A Megrendelő vállalja továbbá, hogy a fuvarozót és a szállító járművet semmilyen módon nem rongálja, megőrzi annak tisztaságát, más szállított személy tulajdonát nem károsítja és a szállítás során semmilyen módon nem okoz gondot. Ezen kötelezettségek megszegése esetén a Megrendelő tudatában van annak a kárért, amelyet a Társaság vagy a megrendelt Szállító, illetve harmadik személyek cselekményükkel okozott.

14.2 A Megrendelő köteles a járműre a megbeszélt érkezési időpontban is felszállni, kivéve, ha tudomására jut, hogy (fent említett) alapos okból nem tud felszállni.

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényessége

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. szeptember 30-tól kezdődően határozatlan ideig érvényesek. Jelen Általános Szerződési Feltételek Vállalat által fenntartott módosítása esetén a Megrendelőre nézve kötelező érvényűnek kell tekinteni a Szerződés aláírásának, illetve az érvényes megrendelés elküldésének vagy leadásának időpontjában érvényes változatát. .